KORT OM hvordan Stortinget velges

Ressursen presenterer sentrale trekk ved den norske valgordningen. Elevene vil få innsikt i viktige demokratiske prosesser, som de gjerne kan reflektere over; Hvilke verdier mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ordningen meningsmangfoldet? Bidrar den til at ungdommer engasjerer seg i politiske spørsmål? Har valgordningen noen betydning for om de velger å stemme ved valg?

Temaene i skrift,kompetansemål og andre ressurser (pdf)

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnsfag Vg1/Vg2
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskolen
Valgdistrikt, sperregrense, nominasjon, utjevningsmandat, mandater

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter Vg1/ Vg2 i vidaregåande opplæring
som kan være aktuelle:

• reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
• utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

Publisert: 27/08/2021 av Admin