Gråtende hender

En nettressurs med forestillingen Gråtende hender av Teater Manu, med tilhørende undervisningsmateriell.
Teater Manu forteller historien om døve og funksjonshemmede ved nazismens fremvekst, og i Hitlers Tyskland. Fortellingen drives fram av de fiktive personene Hans og Gertrud. Vi følger deres oppvekst og liv gjennom 30- og 40-årene.

Oppgavesettet foreligger i to versjoner; som nettressurs med norsk tegnspråk, norsk tale og tekst. Og en skriftlig versjon, som kan lastes ned.

Les mer; lærerveiledning

-> Mer om andre verdenskrig

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Historie Vg3
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskolen
»» Samfunnsfag


Kompetansemål fra LÆREPLAN I HISTORIE ETTER VG3 som kan være aktuelle:

• Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
• Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt
• Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG ETTER 10. TRINN som kan være aktuelle:

• Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
• Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Publisert: 26/10/2021 av Admin