Et samfunn uten sted

Hilde Haualand og Paal Richard Peterson har skrevet hvert sitt kapittel i boka Tegn som språk.
Haualand har skrevet kapittel 1 «Et samfunn uten sted» og
Peterson har skrevet kapittel 14 «Engasjement i endring».
Disse to kapitlene danner grunnlaget for samtalen du finner i dette materiellet.

Samtalen foregår på norsk tegnspråk, i tillegg finnes tekst på bokmål, nynorsk, nordsamisk, og sørsamisk.

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Tegnspråk | Samfunnsfag

samisk

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter Vg1 – studieforberedende program
etter Vg2 – yrkesfaglig utdanningsprogram

som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• holde foredrag, dramatiseringer, presentasjoner, framføringer og presentere fagstoff
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• tolke og reflektere over innhold og form i et representativt utvalg tegnspråktekster hentet fra
skjønnlitteratur og sakprosa
• gjøre rede for og bruke et bredt register av språklige virkemidler i ulike sjangere og anvende det i
egen tekstproduksjon

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• presentere faglige emner og gi tilbakemelding på andres presentasjoner
• diskutere og reflektere rundt det å tilhøre en språklig og kulturell minoritet
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de
representerer
• analysere og vurdere hvordan døve og tegnspråk fremstilles i ulike medier
• produsere og vurdere egne tekster i ulike sjangere
SPRÅK OG KULTUR:
• gjøre rede for utviklingslinjer i norsk og internasjonal døvehistorie
• vurdere sammenhengen mellom språk og identitet

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
Kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram

som kan være aktuelle:

TEGNSPRÅKTEKSTER:
• beherske tekstutvikling fra ide til produkt og kunne tilpasse språk og virkemidler til ulike tekster og
formål
• presentere resultatet av et større tegnspråkfaglig arbeid eller prosjekt

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
Kompetansemål for påbygning til generell studiekompetanse – yrkesfaglige utdanningsprogram

som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• presentere faglige emner og gi tilbakemelding på andres presentasjoner
• diskutere og reflektere rundt det å tilhøre en språklig og kulturell minoritet
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• analysere og vurdere hvordan døve og tegnspråk fremstilles i ulike medier
• produsere og vurdere egne tekster i ulike sjangere
• beherske tekstutvikling i ulike sjangere fra ide til produkt og kunne tilpasse språk og virkemidler til ulike tekster og formål
SPRÅK OG KULTUR:
• gjøre rede for utviklingslinjer i norsk og internasjonal døvehistorie
• vurdere sammenhengen mellom språk og identitet

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
Etter Vg1/Vg2 i videregående opplæring

som kan være aktuelle:

ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV:
• bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere
moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
• gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar å redusere arbeidsløysa på
POLITIKK OG DEMOKRATI:
• gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet
gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike
utfordringar for demokratiet
• gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte
fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar
KULTUR:
• definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar
seg over tid
• beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar
i fleirkulturelle samfunn
INTERNASJONALE FORHOLD:
• gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør

Publisert: 11/01/2010 av Admin