Venner for livet

Tegnspråkversjon av Boken Venner for livet med norsk tale og undertekst. Tema er døveskolens opprinnelse og livet på døveskolen frem til 1960 tallet. Her kan du lære om døveskolens historie, undervisningen, striden om tegnspråk eller tale, hørselsteknisk utstyr, det å bo på internat, vennskap og hvordan andre verdenskrig påvirket barna på døveskolen. I videoingressen (til høyre) kan du se noen smakebiter fra filmene.
Mer om ressursen på www.statped.no/venner-for-livet

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Tegnspråk
fellesskap, elevhjem, døvekultur, døvehistorie, identitet

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

TEGNSPRÅKTEKSTER:
• avlese, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i tegnspråktekster
• orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
• avlese kritisk og vurdere om tekster er troverdige
• analysere og drøfte ulike uttrykksmåter og tekststrukturer i tegnspråk
• vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av språk, lyd og bilder
• tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR:
• gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles, og drøfte endringer i døvesamfunnet i Norge i et historisk perspektiv
• drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet
• presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne knyttet til tegnspråk, døves historie, kultur og organisasjonsliv, og begrunne egne valg

Publisert: 05/05/2017 av Admin