Ukraina-konflikten

FN-sambandet sin tidslinje om bakgrunnen for Ukraina-konflikten, oversatt til tegnspråk.
Kilde: fn.no/Konflikter/Europa/Ukraina

«Verden sett fra Moskva»
er oversatt til tegnspråk.

Kilde: NRK, filmklipp fra 2016.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag og norsk tegnspråk 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnsfag

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK20)
som kan være aktuelle:

• drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
• reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
• gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
• reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10. årstrinn (LK20)
som kan være aktuelle:

• vurdere hva som er saklig argumentasjon og begrunne egne synspunkter
• informere, analysere, reflektere og argumentere i ulike sjangre og for ulike formål