Signs2Go

www.signs2go.eu
På dette nettstedet kan man lære seg British Sign Language (BSL) med basis i sitt nasjonale tegnspråk – for eksempel norsk tegnspråk. Man ser utdrag av et TV-program for ungdom med BSL – man kan stoppe videoen hvis det er noe man ikke forstår, og få hjelp av en “lærer” som forklarer på BSL eller en “lærer” som forklarer på et annet tegnspråk – for eksempel norsk tegnspråk. Det er mange fine oppgaver, og man kan med web-kamera ta opptak av tegn for å sjekke om man utfører tegnene riktig.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Engelsk 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Engelsk

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SPRÅKLÆRING:
• utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
• identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og norsk og utnytte dette i egen språklæring
• bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
KOMMUNIKASJON:
• beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
• bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
• forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
• lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
• velge ulike muntlige og skriftlige strategier tilpasset formål og situasjon
• bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
• kommunisere via digitale medier
KULTUR,SAMFUNN OG LITTERATUR:
• drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier blant hørende og hørselshemmede i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
• lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden, deriblant tekster av og om døve

Publisert: 12/05/2011 av Admin