SignOnOne

www.signonone.eu finner du læremidlene; SignOnOne og SignOn. Formålet med disse læremidlene er at døve skal kunne lære engelsk gjennom sitt nasjonale tegnspråk. I begge læremidlene er engelske ord, fraser og setninger oversatt til norsk tegnspråk, samt andre europeiske tegnspråk – 9 i alt. Ordboken (“word list”) gjør det mulig å se tegnet for samme ord på alle de ulike tegnspråkene. Læremidlene har mange interaktive oppgaver, og i SignOnOne er det også munnavlesning av engelsk tale, samt animasjoner knyttet til det enkelte tema.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Engelsk 8.-10. trinn
Sekundærmålgrupper:
» Videregående skole
»» Engelsk

» Voksenopplæring

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 10. årstrinn (LK06) som kan være aktuelle:

SPRÅKLÆRING:
• utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
• identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og norsk og utnytte dette i egen språklæring
• bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
• bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
KOMMUNIKASJON:
• beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
• forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
• lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
• velge ulike muntlige og skriftlige strategier tilpasset formål og situasjon
• bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte

Publisert: 12/05/2011 av Admin