Krig og konflikter – ofte brukte uttrykk

Krig og konflikter er ofte tema i ulike medier, og mange ukjente ord og uttrykk blir brukt.
I denne ressursen blir tolv norske uttrykk forklart på norsk tegnspråk og norsk tale.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn

Læreplanverket - Overordnet del – berekraftig utvikling
Temaet rommar problemstillingar knytte til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressursar, konfliktar, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevane skal lære om samanhengen mellom dei ulike aspekta ved berekraftig utvikling.

Samfunnsfag – tverrfaglige tema

Folkehelse og livsmeistring
Gjennom faget skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra, til dømes i samband med menneskehandel og slaveri i vår tid, og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

Demokrati og medborgarskap
Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevane tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap. Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme.

Kjerneelement
Dei skal forstå kvifor konfliktar har oppstått og oppstår, og korleis dei har blitt og blir handterte.

Publisert: 30/03/2022 av Admin