Guttestreker

Humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen.

Guttestreker er en samling av humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen på 80-tallet. Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve. Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om et nært samhold og en felles identitet.
Guttestreker er også tilgjengelig som video (kjøp / leie)

Guttestreker inneholder i tillegg oppgaver i avlesning av norsk tegnspråk tilknyttet hver historie. Å kunne avlese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og oppfatte resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. På grunn av oppgavenes målsetting om å trene elevene i denne grunnleggende ferdigheten er videoene i oppgavene uten lyd. Video med norsk tale og tekst finner man ved å klikke i kartmenyen på forsida. Oppgavene er lett tilgjengelig via fanen oppgaver. Oppgavene har en oppsummeringsfunksjon hvor alle resultatene i arbeidet samles i en PDF, og denne kan enkelt lagres på elevenes egen PC og/eller leveres inn til lærer. Formidling av døvemiljøet kultur og historie er en viktig del av denne ressursen. Det samme er fortellingenes uttrykk for identitet knyttet til norsk tegnspråk og døvemiljøet.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Foreldre, slekt, venner og pedagoger

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• delta i samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur
• vurdere egne og andres tegnspråklige framføringer etter faglige kriterier
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• avlese, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i tegnspråktekster
• analysere og drøfte ulike uttrykksmåter og tekststrukturer i tegnspråk
SPRÅK OG KULTUR:
• gjøre rede for hvilke verdier og tenkemåter som kommer fram i ulike tegnspråktekster
• drøfte den tegnspråklige fortellertradisjonen i egen og andre døvekulturer før og nå
• gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles, og drøfte endringer i døvesamfunnet i Norge i et historisk perspektiv
• drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet

Publisert: 24/09/2014 av Admin