FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

Den 10. desember hvert år markeres menneskerettighets-dagen. Oppmerksomheten rettes mot hva som er gjort for å sikre menneskers rettigheter og hvilke utfordringer som gjenstår. Det påpekes også hvor viktig disse rettighetene er for fremtiden.

Tematikk i KORT OM …; historien om hvorfor erklæringen ble skrevet, og av hvem. Begrepene rettighet og konvensjon blir forklart. Barnekonvensjonen, og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er også tema.

Forenklede versjoner av Menneskerettighetene og Barnas rettigheter er oversatt til tegnspråk.

Kamp om rettigheter viser filmklipp fra ulike hendelser der folk kjemper for sine rettigheter. Apartheid, og Nelson Mandela er egne tema.

Samlesiden fra Elevkanalen med aktuell tematikk

Les mer

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnskunnskap VG1/VG2
universelle rettigheter, internasjonale avtaler, Folkeretten


Læreplanverket - overordnet del, avsnitt Menneskeverdet:
Opplæringen må være i samsvar med menneskerettighetene, samtidig som elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene.

KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG (LK20)

etter 2. årstrinn
• presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane

etter 4. trinn:
• presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst

etter 7. trinn:
• Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

etter 10. trinn:
• utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
• gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og reflektere over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå


Samfunnskunnskap VG1/VG2:
• gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

Publisert: 30/11/2021 av admin