Fire ungdommer om politikk

Før stortingsvalget i 2021 spurte vi fire ungdommer om hvordan de får informasjon om
de ulike partiene. Hvilke saker som er viktige for dem, og hva de ville ha gjort om de fikk være statsminister for en dag. Ungdommene har mye på hjertet, verdt å se og mye å tenke over!

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnsfag
tegnspråk, valgordning, politiske partier, informasjon

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

• reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
• reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

Publisert: 31/08/2021 av Admin