Elevkanalen

(Første tolkede sending uke 38)

– Valgnyheter på tegnspråk

Elevkanalen, tidligere ved navn TV2 skole.
Her får du fri tilgang på Junioraktuelt og utvalgte saker på Tverrfaglig ungdomstrinn (kommer snart…) fra Elevkanalen. Juniornytt er tilpasset barnetrinnet, og er organisert etter tema. Ett tema hver uke. Juniornytt tilrettelegges med tegnspråk og publiseres simultant med originalsendingen. Fra Tverrfaglig ungdomstrinn tilpasser vi et utvalg saker på tegnspråk fortløpende.

Dagens nyheter ble tolket i perioden februar 2018 til september 2019:
Elevkanalen – Dagens nyheter
Sidene for barnetrinnet og ungdomstrinnet blir ikke tolket videre. Sist tolket Februar 2018:
Elevkanalen – barnetrinnet
Elevkanalen – ungdomstrinnet
NRK supernytt med tegnspråktolk

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 1.-7. trinn
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn


(Foto: skjermdump) Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast
• samtale om toleranse og om korleis møte mellom ulike kulturar kan vere både gjevande og konfliktfylte

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder
• forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke inn på forbruksvanar
• gjere greie for ein aktuell konflikt og drøfte framlegg til løysing

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

HISTORIE:
• søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
GEOGRAFI:
• forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
SAMFUNNSKUNNSKAP:
• finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla

Publisert: 21/03/2018 av Admin