Demokrati

Norge er et demokrati. Hva det vil si, og hvordan denne styreformen har utviklet seg og blitt det den er i dag, er tema i dette læremidlet. Målet er at elevene får jobbet med evnen og kompetansen til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. Læremidlet Demokrati består av to moduler med fagtekster og oppgaver.

Demokratiet i Norge tar for seg tema som for eksempel Grunnloven, Stortinget, fylke og kommune, valg og EU. Denne modulen sier noe om demokratiet slik det er i Norge i dag, og hva som ligger til grunn for hvordan landet vårt styres.

Demokratiets opprinnelse gir et historisk perspektiv på demokratiets fremvekst og utvikling i Europa.

Primærmålgruppe:
» Ungdomstrinn
»» Samfunnsfag
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnskunnskap, og historieKompetansemål i samfunnsfag etter 10.trinn

· drøfte hvordan framstillinger av fortiden, hendelser og grupper har påvirket og påvirker folks holdninger og handlinger
· reflektere over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for forandringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket av geografiske forhold og historisk kontekst
· reflektere over hvilke aktører som har makt i samfunnet i dag, og hvordan de begrunner standpunktene sine
· beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Norge i dag og reflektere over sentrale utfordringer

Kompetansemål i samfunnskunnskap etter vg1/vg2:

· reflektere over hva det innebærer å være medborger, og sammenligne hvordan politiske systemer er organisert i forskjellige land og områder
· vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker enkeltpersoner og samfunn
· gjøre rede for grunnlaget for menneskerettighetene og utforske og gi eksempler på brudd på menneskerettighetene nasjonalt eller globalt

Kompetansemål i historie etter VG3 og VG3 påbygg:

· gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse.
· drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull.

Publisert: 16/08/2023 av Admin