Demokrati

I dette temaet følger vi utviklingen av det moderne demokrati i Europa. Vi tar utgangspunkt i fire kjente opplysningsfilosofer og deres tanker om samfunnet. Vi følger også utviklingen av menneskerettighetene fram til vår tid. Vi avslutter med en samtale om hvordan demokratiet fungerer i Norge. Til slutt er det tatt med noe om forholdet mellom Norge og Den europeiske union.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og samanlikne dei med institusjonar i andre land
• gje døme på og drøfte demokrati som styreform, gjere greie for politisk innverknad og maktfordeling i Noreg og bruke digitale kanalar for utøving av demokrati
• gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte

Publisert: 10/09/2007 av Admin