22 Juli 2011

Sommeren 2011 opplevde Norge den største katastrofen etter
2. verdenskrig der Regjeringskvartalet og Utøya ble angrepet.
77 personer ble drept. I dette materiellet finner du nyheter fra TV2 skolen, diktet «Til Ungdommen» og sangene «Mitt lille land» og «Barn av regnbuen» som er  oversatt til norsk tegnspråk. Materiellet kan  brukes som et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon i forhold til 22. juli.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn
barn av regnbuen


KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

HISTORIE:
• finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
• presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar
• søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
SAMFUNNSKUNNSKAP:
• forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn
• utforske kva som krevst for at samfunn skal kunne halde fram å eksistere og samanlikne to eller fleire samfunn

Publisert: 14/03/2012 av Admin