TV2 skole – nyheter

– Valgnyheter på tegnspråk

TV 2 Skole er et læremiddel som hver uke leverer nyhetssendinger, filminnslag og oppgaver direkte knyttet til kompetansemål innefor sentrale fag i grunnskolen.
Statped samarbeider med TV2 skole og sikrer at nyhetssendingene blir gjort tilgjengelig med tegnspråk.

Vi samler opp et utvalg fra hele ukens «Dagens nyheter»-sendinger fra TV2-skole og tolker disse på slutten av uken. Derfor ligger vi en uke bak, klikk deg bakover med pilen:
tv2skole-pil
og se tegnspråksending øverst til venstre.
Tegnspråkbrukere har gratis tilgang til disse sendingene.

Sidene for barnetrinnet og ungdomstrinnet blir ikke tolket videre. Sist tolket Februar 2018.
TV2 skole – barnetrinnet
TV2 skole – ungdomstrinnet
NRK supernytt med tegnspråktolk

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 1.-7. trinn
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn

tv2skole-dagensnyheter-skjermdump
(Foto: skjermdump) Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast
• samtale om toleranse og om korleis møte mellom ulike kulturar kan vere både gjevande og konfliktfylte

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder
• forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke inn på forbruksvanar
• gjere greie for ein aktuell konflikt og drøfte framlegg til løysing

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

HISTORIE:
• søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
GEOGRAFI:
• forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
SAMFUNNSKUNNSKAP:
• finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla

Publisert: 21/03/2018 av Admin