Guttestreker

Humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen.

Guttestreker er en samling av humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen på 80-tallet. Kevin Eide Edvardvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve. Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om et nært samhold og en felles identitet.
Guttestreker er også tilgjengelig på DVD

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Foreldre, slekt, venner og pedagoger

Start - Guttestreker TEKNISK:
Dette nettstedet benytter HTML5.
Du må ha ny oppdatert nettleser for at alt skal fungere.

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• delta i samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur
• vurdere egne og andres tegnspråklige framføringer etter faglige kriterier
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• avlese, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i tegnspråktekster
• analysere og drøfte ulike uttrykksmåter og tekststrukturer i tegnspråk
SPRÅK OG KULTUR:
• gjøre rede for hvilke verdier og tenkemåter som kommer fram i ulike tegnspråktekster
• drøfte den tegnspråklige fortellertradisjonen i egen og andre døvekulturer før og nå
• gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles, og drøfte endringer i døvesamfunnet i Norge i et historisk perspektiv
• drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet

Publisert: 24/09/2014 av admin